استقرار
 • معرفی خدمت :

با هدف تامین محل استقرار و ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مناسب برای واحدهای فناور و دانش بنیان و در راستای حمایت از فعالیت آنها در فرآیند تبدیل ایده به محصول و هم‌افزایی شرکت‌ها، فضاهای اداری، کارگاهی و آزمایشگاهی  در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان احداث شده است. واحدهای فناور می‌توانند در چارچوب قوانین و ضوابط در فضاهای زیر مستقر شوند. (ساختمان‌های شیخ‌بهایی، ابوریحان، اندیشه1، اندیشه2، فن‌آفرینی۱، فن‌آفرینی۲، سینا، ساختمان غدیر، ساختمان فرصت، ساختمان تهران، ساختمان مرکز رشد نجف آباد، ساختمان مرکز رشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، ساختمان مرکزرشد تخصصی هنر و ساختمان‌های کارگاهی و آزمایشگاهی در مجتمع تجاری سازی فناوری ، مجتمع تجاری سازی نوآوری، مجتمع کارگاهی تلاش، آزمایشگاه مرکزی)

 • گیرنده خدمت : شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر
 • شرایط دریافت خدمت : پایان فرآیند پذیرش
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. ارسال پرونده از واحد جذب و پذیرش به معاونت پشتیبانی
 2. بررسی پرونده و رفع نواقص و تکمیل مدارک پرونده به منظور قرارگیری در لیست انتظار
 3. انتخاب و تخصیص فضا و ارائه ضمانتنامه مالی به مدیریت امور مالی و ثبت در سامانه همدار و ثبت کد ثنا
 4. مراجعه صاحبین امضا همراه با یک نفر به عنوان شاهد به امور قرارداد‌ها جهت امضا و تبادل قرارداد
 5. تکمیل فرم‌های درخواست خدمات عمومی و پیگیری ارائه خدمات عمومی شامل تابلو، تلفن، اینترنت، کارت پرسنلی و سایر نیازهای واحد فناور
 6. تحویل فضا توسط اداره عمومی
 7. بررسی، شناسایی و پیگیری در جهت پاسخگویی خدمات موردنیاز واحدهای فناور پس از استقرار با هماهنگی واحدهای مرتبط
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی
 • معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

در صورت نیاز واحدهای فناور به افزایش، کاهش و جابجایی فضای اداری این خدمت ارائه می شود.

 • گیرنده خدمت : شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1.  ارسال درخواست از طریق نرم افزار همدار (BPMS) یا نامه درخواست به مدیریت پشتیبانی
 2. انجام هماهنگی‌های لازم با متقاضی پس از بررسی درخواست و بررسی امکان واگذاری فضا با در نظر گرفتن سایر درخواست‌ها و شرایط شرکت

 3. تکمیل مدارک و ضمانتنامه‌های مورد نیاز، ارائه به مدیریت امور مالی و ثبت در سامانه همدار
 4. تخصیص فضا توسط مدیریت پشتیبانی و ارسال به امور قراردادها جهت تنظیم و تبادل قرارداد
 5. تکمیل فرم‌های خدمات عمومی و پیگیری ارائه خدمات عمومی شامل تلفن، اینترنت، کارت پرسنلی و سایر نیازهای واحد فناور
 6. تحویل فضا توسط اداره عمومی

 7. بررسی، شناسایی و پیگیری در جهت پاسخگویی خدمات موردنیاز واحدهای فناور پس از استقرار با هماهنگی واحدهای مرتبط

 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی
 • معاونت اداری، مالی  و مدیریت منابع
 • فرم

 

 • سایر توضیحات