استقرار
 • معرفی خدمت :

با هدف تامین محل استقرار و ایجاد زیرساخت های فیزیکی مناسب برای واحدهای فناور و دانش بنیان و در راستای حمایت از فعالیت آنها در فرآیند تبدیل ایده به محصول، فضاهای اداری و کارگاهی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان احداث شده است. واحدهای فناور می‌توانند در چارچوب قوانین و ضوابط در فضاهای زیر مستقر شوند. (ساختمان‌های شیخ‌بهایی، ابوریحان، امید، فن‌آفرینی۱، فن‌آفرینی۲، سینا، ساختمان غدیر، ساختمان صفه، ساختمان تهران، ساختمان مرکز رشد دانشگاه نجف آباد، ساختمان مرکز رشد شهرضا، ساختمان مرکز رشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، ساختمان مرکزرشد تخصصی هنر و ساختمان‌های کارگاهی در مجتمع تجاری سازی فناوری ، مجتمع تجاری سازی نوآوری، مجتمع کارگاهی تلاش)

 • گیرنده خدمت : شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر
 • شرایط دریافت خدمت : پایان فرآیند پذیرش
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. مراجعه حضوری با مدیر مراکز رشد یا پارک و ارائه درخواست
 2. مراجعه به مدیریت پشتیبانی پس از اعلام مرکز رشد یا پارک
 3. رفع نواقص و تکمیل مدارک پرونده توسط واحد فناور
 4. انتخاب فضاهای قابل تخصیص
 5. ارائه ضمانتنامه مالی به مدیریت امور مالی
 6. مراجعه به مدیریت پشتیبانی و تبادل قرارداد
 7. تحویل فضا توسط مدیریت پشتیبانی
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مراکز رشد یا پارک
 • مدیریت پشتیبانی
 • مدیریت امور مالی
 • فرم
 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

با هدف تامین محل استقرار و ایجاد زیرساخت های فیزیکی مناسب برای واحدهای فناور و دانش بنیان و در راستای حمایت از فعالیت آنها در فرآیند تبدیل ایده به محصول، فضاهای اداری و کارگاهی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان احداث شده است. واحدهای فناور میاجاره فضای آزمایشگاهی در قالب اجاره میز آزمایشگاهی به همراه وسائل و امکانات اولیه

 • گیرنده خدمت : شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. مراجعه و یا تماس با آزمایشگاه مربوطه
 2. در صورت امکان پذیری اختصاص فضا، تکمیل فرم درخواست اجاره فضا و ارائه به کارشناس آزمایشگاه مربوطه
 3. اعلام آزمایشگاه مبنی بر زمان استقرار
 4. تسویه حساب از طریق صورتحساب ماهیانه
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی فنی و تخصصی
 • فرم

فرم اجاره فضای آزمایشگاهی

 • سایر توضیحات
 • معرفی خدمت :

در صورت نیاز واحدهای فناور به افزایش، کاهش و جابجایی فضای اداری این خدمت ارائه می شود.

 • گیرنده خدمت : شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر
 • شرایط دریافت خدمت :
 • گردش کار دریافت خدمت :
 1. درخواست از طریق نرم افزار جامع شهرک (BPMS)
 2. در صورت تائید مراجعه حضوری به مدیریت پشتیبانی
 3. تکمیل مدارک و ضمانتنامه های مورد نیاز و ارائه به مدیریت امور مالی
 4. مراجعه به مدیریت پشتیبانی و تبادل قرارداد
 5. تحویل و یا عودت فضا توسط مدیریت پشتیبانی
 • متولی انجام (بخش ستادی یا کارگزار)
 • مدیریت پشتیبانی
 • مدیریت امور مالی
 • فرم

 • سایر توضیحات