پیشگامان اندیشه ساز فرداد پارسیان

پیشگامان اندیشه ساز فرداد پارسیان

pouyeshpishtazi

https://pouyeshpishtazi.ir

info@pouyeshpishtazi.ir

۰۲۱۲۸۴۲۲۱۹۲

اصفهان، دانشگاه اصفهان،‌ مرکز رشد و کارآفرینی،‌ مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان

حوزه فعالیت: خدمات مدیریت فناوری و توسعه بازار